Disclaimer

Lichaamsmeting

– Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis uit de natuurgeneeskunde en moeten als aanvulling op de reguliere medische inrichtingen, behandelingen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan. De praktijk BCE en Natuurgeneeskunde zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen, waaronder kanker, te kunnen meten en/of genezen. De Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde zal nooit adviseren om een door een arts voorgeschreven medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

– Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit.
Desondanks kan Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd – Indien Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

– Indien een vordering jegens Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig is gemaakt, komt deze rechtsvordering, na het verstrijken van het jaar, te vervallen.

– Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

– Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde zal zover het in zijn vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

– De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde.