Privacy policy

Lichaamsmeting

Op deze pagina vindt u de privacy policy van Lichaamsmeting.

PRIVACY REGLEMENT
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Daarnaast hebben de praktijkassistentes ook toegang tot uw dossier. Voor geheimhouding hebben zij een document ondertekend. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie
 • Voor onderzoeksdoeleinden, waarbij uw medische gegevens anoniem gebruikt worden

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de factuur (de datum van de behandeling)
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
  • de kosten van het consult/behandeling

COOKIE-gebruik

Google Analytics cookies

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de USA. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

DISCLAIMER

 • Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis uit de natuurgeneeskunde en moeten als aanvulling op de reguliere medische inrichtingen, behandelingen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan. De praktijk BCE en Natuurgeneeskunde zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen, waaronder kanker, te kunnen meten en/of genezen. De Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde zal nooit adviseren om een door een arts voorgeschreven medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit.
  Desondanks kan Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd – Indien Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Indien een vordering jegens Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig is gemaakt, komt deze rechtsvordering, na het verstrijken van het jaar, te vervallen.
 • Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde zal zover het in zijn vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde.